Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen


Frida Fastigheter AB är ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som du lämnar till din hyresvärd. När du lämnar personuppgifter samtycker du till att Frida Fastigheter AB får behandla dem för de ändamål som beskrivs här.


I samband med att Du tecknar ett hyresavtal med Frida Fastigheter AB sparas personnummer, förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, telefonnummer och e-postadress.  Uppgifterna behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande som hyresvärd.


Frida Fastigheter AB lämnar endast ut personuppgifter till den organisation som hyresvärden är medlem i  ”Fastighetsägarna” samt till ”Hyresgästföreningen” i de fall som fastigheten omfattas av förhandlingsordning. I övrigt sker utlämnandet av personuppgifter endast om det krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig.


Utan avgift kan du en gång per kalenderår begära att få information om vilka av dina personuppgifter som finns hos Frida Fastigheter  AB. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Du kan när som helst begära rättning av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.


Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Frida Fastigheter  AB

Dr Sellbergs väg 5

462 54  Vänersborg


Registrerade personuppgifter sparas hos Frida Fastigheter AB så länge som Du är hyresgäst hos oss. Sedan blir uppgifterna gallrade och arkiverade.